Nazwa producenta: BET-1
Bioetanol sporządzany jest na bazie alkoholu etylowego pochodzenia roślinnego. Nie pozostawia na kominku śladów sadzy czy popiołu. Produktami spalania są dwutlenek węgla i para wodna, które wydzielają się w ilościach bezpiecznych dla otoczenia. Spalanie biopaliwa nie wymaga specjalnych przewodów kominkowych. Etanol użyty do produkcji jest wysokiej jakości i nie wydziela zapachu ani dymu.
Sposób użycia: napełnić zbiornik lub opakowanie na produkt  zgodnie z instrukcją biokominka. Nie dolewać w pobliżu źródeł ognia. Podpalić ostrożnie nie pozostawając nad ogniem, a w bezpiecznej odległości.
Cechy produktu:
– nie wydziela dymu
– bezzapachowy
– ekologiczny
– nie pozostawia śladów sadzy i popiołu
– wydajny
– bezpieczny dla zdrowia (pochodnymi spalania są jedynie mała ilość dwutlenku węgla i pary wodnej)
– posiada atest PZH
Środki ostrożności i rodzaje zagrożeń.
Zwroty określające rodzaj zagrożenia: H225 wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 działa drażniąco na oczy.
Zwroty określające środki ostrożności: P102 chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305 + P351 + P338 w przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są. P370 + P378 w przypadku pożaru użyć pian gaśniczych odpornych na alkohol, CO2, suchych proszków lub mgły wodnej do gaszenia. P403 + P233 + P235 przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym pojemniku. P501 zawartość i pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Zakres dostawy:
– bioetanol 1L

Waga 1 kg
Producent

Chemia przemysłowa
Biopaliwo paliwo do biokominka BIOETANOL z atestem PZH 1L
10.00  brutto

Na stanie